Registrácia podniku

zapoj sa a zachráň slovenské gastro!

Je nás už viac ako 11 717

Som hosť / zamestnanec Petícia
Som gastro podnikateľ Registrácia

Presaďme spoločne 10 bodov reálnej a rýchlej podpory do praxe. Už včera bolo neskoro.

Prečo my

Vďaka prvotnej Iniciatíve 10 pre gastro sme vytvorili verejnú komunikačnú platformu, prostredníctvom ktorej sme začali poukazovať na nepriaznivú situáciu gastro sektora a hľadať riešenia na prežitie počas pandémie. Začali sme prinášať konkrétne návrhy na prekonanie krízy, apelovať na kompetentných formou rokovania o možnostiach ako sektoru pomôcť. Na základe povzbudzujúcich ohlasov zo strany zástupcov gastro prevádzok, dodávateľov, zamestnancov, zákazníkov, úradníkov či predstaviteľov štátu sme sa rozhodli transformovať a založiť oficiálnu stavovskú organizáciu pod ktorej názvom ALIANCIA SLOVENSKEJ GASTRONÓMIE (ASG) budeme hájiť práva všetkých, ktorí podnikajú či pracujú v slovenskej gastronómií. Snahou aliancie je vytvoriť komunitu gastra v ktorej sa podniky vedia navzájom podporiť, poznať sa a budovať vzťahy na základe solidarity a odbornosti.

Viliam Pavlovský - prezident ASG

Naše riešenia

Prosby a alarmujúce argumenty podporené údajmi od podnikateľov a združení v gastronómii neboli vyslyšané. Od začiatku pandémie považujeme kroky a opatrenia zo strany vlády za zúfalo nedostatočné. Na pomoc a záchranu gastro sektora navrhujeme niekoľko riešení a ďalšie chceme vytvoriť spolu s vami. Preto nám napíšte do formulára nižšie, čo by vám najviac pomohlo v aktuálnej situácii. Toto sú naše návrhy riešení a požiadavky, ktoré sú podstatou aj našej petície.

opatrenie 1

krátkodobé aj dlhodobé opatrenie

Zníženie DPH na stravovacie služby na 5 - 10%

Žiadame Ministerstvo financií SR a Vládu SR o zníženie DPH na stravovacie služby na 5 - 10% s cieľom priamej krátkodobej (5 % formou dočasnej zníženej sadzby) aj dlhodobej podpory (10 %) a zníženia finančnej záťaže tým prevádzkam, ktoré budú aj naďalej prevádzkovať svoju činnosť. Toto opatrenie je dlhodobejší nástroj, ako pomôcť a naštartovať gastro sektor a zároveň výraznou mierou pomôcť tomuto odvetviu eliminovať šedú ekonomiku a dostať tak do štátnej pokladnice viac finančných zdrojov.

Dočasné zníženie sadzby DPH na gastro služby navyše zaviedla ako účinný, rýchly a adresný nástroj pomoci veľká väčšina krajín EÚ, až na úroveň 5 %, mnohé ju majú oveľa nižšiu aj za bežnej nekrízovej situácie. Inšpirujme sa tam, kde to funguje. Navyše, zníženie DPH na gastro je aj súčasťou programového vyhlásenia vlády.

Jeho efekt sa naplno prejaví, až keď budú prevádzky otvorené a schopné vďaka svojej aktivite a vytváraniu hodnôt generovať tržby. Avšak, čím skôr sa zavedie, tým viac pomôže k reštartu a zároveň splateniu postupne štátu a iným veriteľom z roku 2020 odložené odvody, DPH, energie či záväzky, ktoré vznikli z dôvodu tvrdého zákazu slobodne podnikať.

opatrenie 2

akútne opatrenie

Zrýchlenie a zefektívnenie spracovania žiadostí zo schémy pomoci pre cestovný ruch

Vyzývame Ministerstvo dopravy a výstavny SR a Vládu SR, aby pomoc pre cestovný ruch nebola len formálnym sľubom, ale aby prostriedky boli riadne a včas, podľa úvodných vyhlásení ministerstva distribuované. Pripomíname, že gastro prevádzky v cestovnom ruchu sú zatvorené už vyše 5 mesiacov na základe rozhodnutia vlády SR. Na základe tejto skutočnosti bola pre nich prijatá pomoc – o ktorú nie je z časti ani možné žiadať a vo väčšine prípadov ani nechodí, ak áno tak neskoro.

Je nevyhnutné, aby sa vykonala náprava a Ministerstvo dopravy túto pomoc vyplácalo včas, ideálne, po vzore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, po počiatočnej fáze za spätné mesiace následne vždy v aktuálny mesiac za predchádzajúci.

Ponúkame Ministerstvu pomocnú ruku a v prípade, že potrebujú personálnu výpomoc, sme pripravení priložiť ruku k dielu a poskytnúť aktivistov, ktorí budú fyzicky na ministerstve riešiť operatívnu prácu pri spracúvaní podkladov.

Celkovo v rámci schémy pomoci pre cestovný ruch v gescii Ministerstva dopravy žiadame:

 1. urýchlené spustenie 2. fázy – možnosti žiadať a čerpať dotácie aj za ďalšie 3 mesiace, počas ktorých boli gastro prevádzky povinne zatvorené v druhej vlne – teda za november, december 2020 a január 2021 – a počas ktorých mali najvýraznejší pokles tržieb. Tiež skrátenie lehoty vyplatenia dotácií z maximálne 95 pracovných dní na pôvodných 30 kalendárnych dní od podania žiadosti.
 2. umožnenie čerpania dotácií v 2. fáze aj gastro prevádzkam, ktoré vznikli aj po 31.3.2020, podobným spôsobom, ako je to pri Prvej Pomoci Plus, teda od mesiaca november, na základe porovnania tržieb s priemerom mesiacov pred 1.11.2020, počas ktorých prevádzka fungovala. Nemožnosť týchto prevádzok čerpať dotáciu považujeme za diskriminačné. Dátum vzniku prevádzky, ako podmienku čerpania dotácií, navrhujeme zmeniť z 31.3.2020 na 31.10.2020.
 3. navýšenie balíka financií na túto dotáciu, nakoľko je zrejmé, že avizovaná suma nepokryje všetkých žiadateľov, ktorí na pomoc majú nárok a majú o ňu záujem.
 4. zverejnenie avizovanej veľkej výzvy, ktorá by mala priniesť nový rozmer pomoci, a funkčne pomôcť širšiemu spektru podnikov, ako napríklad subjektom s viacerými prevádzkami a možnosť čerpať štátnu pomoc vo výške viac ako 200.000 EUR.

opatrenie 3

akútne opatrenie

Odškodnenie dotknutých prevádzok aj spätne, kompenzáciou doplatkov za odvody za zamestnancov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR verejne jednoznačne priznalo, že pomoc na zamestnancov v maximálnej miere 80% z celkovej ceny práce zamestnanca bola nedostatočná a to prijatím rozhodnutia, že zavádzajú preplatenie 100% ceny práce za zamestnancov od februára 2021.

Žiadame preto Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Vládu SR o kompenzáciu 100% výdavkov na zamestnancov aj za mesiace október, november, december 2020 a január 2021 prevádzkam, ktoré museli z rozhodnutia vlady svoje prevádzky zatvoriť a teda nemali žiaden príjem alebo mali výrazný pokles tržieb. Od marca (za február) už bude v rámci Prvej pomoci ++ preplácaných 100% celkovej ceny práce, čo samozrejme vítame a považujeme za správne, v tomto duchu kompenzovať aj predošlé mesiace.

Argument týkajúci sa odkladu odvodov neobstojí. Nakoľko odklad odvodov:

 • je možný len pri sociálnych odvodoch, zdravotné odvody musia byť v plnej výške uhradené
 • sa týka len odvodov za zamestnávateľa (73 % soc. odvodov), odvody za zamestnancov (27 % soc. odvodov) museli byť uhradené za každý jeden mesiac
 • bol umožnený len za niektoré mesiace. Napríklad pri mesiacoch október a november odklad nebol vôbec možný a museli byť v plnej výške uhradené
 • odklad odvodov len zväčšuje balvan podlžností, ktorý tlačia prevádzky pred sebou.

opatrenie 4

dlhodobé opatrenie

Dlhodobé zníženie daňového a odvodového zaťaženia

Európska komisia už niekoľko rokov odporúča Slovensku posun od zdaňovania práce na dane, ktoré sú menej škodlivé pre ekonomický rast. Slovenský daňový systém potrebuje veľkú reformu a Slovensko potrebuje znížiť daňovo-odvodové zaťaženie legálnej práce, aby si aj pri raste miezd udržalo konkurencieschopnosť.

Víziou by mal byť prorastový, spravodlivý a efektívny daňový systém, ktorý by podporoval ekonomickú aktivitu, investície a inovácie, pomáhal boju proti chudobe a posilňoval rovnosť šancí a kohéziu spoločnosti. A to všetko pri čo najmenšej záťaži pre spoločnosť. Vítame preto návrhy fiškálnych reforiem z plánu obnovy. Potrebujeme ich však už dnes.

(zdroj: partnerská iniciatíva Pomoc pre gastro, s ktorou sa v tomto bode stotožňujeme)

Úrazové poistenie – liberalizovať túto zložku odvodov za zamestnávateľa. Garančný fond a Rezervný fond solidarity – znížiť alebo znulovať vzhľadom na fakt, že bude pravdepodobne dochádzať k duplicite k novej zákonnej úprave Kurzarbeit.

opatrenie 5

akútne opatrenie

Prepracovanie dotácie na nájomné / náklady spojené s nehnuteľnosťou, aby bola dostupnejšia

Žiadame Ministerstvo hospodárstva SR, aby čo najskôr umožnilo, čerpať dotáciu na nájomné aj tým prevádzkam, ktorým prenajímatelia odmietli dať zľavu, alebo neboli ochotní o dotáciu žiadať. Do tejto skupiny bohužiaľ patria často aj štátne inštitúcie ako – Slovenský pozemkový fond, Lesy Slovenskej republiky alebo aj mestské podniky atď. Z čoho jednoznačne vyplýva, že ani štátnym podnikom nikto nedal pokyn, aby umožnili čerpanie tejto dotácie.

Apelujeme na Ministerstvo hospodárstva SR, aby urýchlene túto diskriminačnú dotáciu nastavilo plošne a umožnilo ju čerpať ozaj každému. Reštauráciám by viac, ako komplikované dohadovanie sa s prenajímateľom pomohla priama pomoc s preukázateľnými fixným nákladmi vyplácanými na účet postihnutých podnikateľov.

Rovnako žiadame prípravu schémy pomoci aj pre podnikateľov, ktorí podnikajú vo vlastných priestoroch, ale náklady majú rovnako vysoké, nakoľko musia do údržby a prevádzky priestorov stále investovať, a tiež splácať často vysoké splátky úverov a hypoték (nakoľko odklad splátok už skončil).

Iniciatíva preto žiada Ministerstvo hospodárstva SR a Vládu SR:

 1. Umožniť čerpanie dotácie na nájomné aj priamo nájomcom, vo forme priamej dotácie na 50% výšky bežnej sumy nájomného, pokiaľ prenajímateľ nebol ochotný poskytnúť zľavu ani súčinnosť pri žiadosti o túto dotáciu. Podľa najnovšieho prieskumu (12.2.-18.2.) je to až 15% prevádzok.
 2. Kompenzovať náklady spojené s prevádzkou aj tým, ktorí majú prevádzku vo vlastných priestoroch. V opačnom prípade sú tieto prevádzky diskriminované nemožnosťou čerpať štátnu pomoc, napriek tomu, že náklady spojené s vlastníctvom tejto prevádzky majú stále. Podľa najnovšieho prieskumu (12.2.-18.2.) až 20% gastro podnikateľov podniká vo vlastných priestoroch a preto nemajú na dotáciu na nájomné nárok.

  Iniciatíva navrhuje preto stanoviť určitú sumu na meter štvorcový prevádzky, ktorá by sa podľa celkovej plochy prevádzky vyplácala každý mesiac tým zariadeniam, ktoré podnikajú vo vlastných priestoroch, za obdobie, ktoré boli a sú nariadením vlády zatvorené. Keďže im bolo a je znemožnené zhodnocovať svoju investíciu podnikaním, je opodstatnené im ju aspoň čiastočne kompenzovať.
 3. Motivovať prenajímateľov, aby zľavy poskytovali. Jednou z možností je napríklad oslobodiť tento príspevok od dani z prímu prenajímateľa.

Staňte sa členom
Aliancie 10preGastro

chcem sa registrovať

Staňte sa členom 10 pre Gastro prvej
ALIANCIE SLOVENSKEJ GASTRONÓMIE!

Ak ste gastro podnikateľ, zapojte sa do gastro (r)evolúcie, zaregistrujte sa a staňte sa členom Aliancie 10preGastro.

Snahou aliancie je vytvoriť komunitu gastra v ktorej sa podniky vedia navzájom podporiť, poznať sa a budovať vzťahy na základe solidarity nie rivality. Podporte naše aktivity v záujme záchrany a rozvoja gastronómie na Slovensku vaším členstvom v 10 pre gastro ASG. Čím viac členov bude aliancia mať, tým výraznejším hlasom môže byť v rámci rokovaní s kompetentnými orgánmi štátnej správy, v zastupovaní záujmov gastro sektora, v upozorňovaní na problémy, v navrhovaní riešení či ich medializovaní a informovaní médií a verejnosti. Súčasťou aliancie 10 pre Gastro môže byť každý majiteľ alebo zodpovedná osoba za reštauráciu, kaviareň, bar alebo dodávateľ z gastro segmentu. Práve vy sa budete môcť zúčastniť na kongresoch, stretnutiach a zabezpečiť rôzne školenia svojim zamestnancom.

Registrovať

Zdieľajte iniciatívu

Ak vám na slovenskom gastre záleží, pomôžte nám prosím zdieľaním alebo nás sledujte na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Prevádzky, ktoré nás podporili

Podporilo nás už 645 prevádzok.

 1. Pizzeria Rotunda Restaurant
 2. Pilsner restaurant u Kemov
 3. HotRod cafe
 4. Shisha lounge Café&Bar
 5. Slaja
 6. SeeU
 7. Gardens Cafe
 8. bistro baroza
 9. Yama culinary plac
 10. ORIGINALE
Pozrieť celý zoznam

Naše videá

Pripravili sme niekoľko profilov prevádzok, ktoré podporili našu gastro (r)evolúciu.

Pripravujeme

Naši partneri

Ďakujeme. Aj títo spolu s nami bojujú za záchranu slovenského gastra.

Sympl
Wolt
Zľavomat
Vlčie sirupy
Menučka.sk
Motor car
Vizua

Na stiahnutie

Pre jednoduchšie zdieľanie iniciatívy 10preGastro sme pre vás pripravili niekoľko dokumentov na zdieľanie, ktoré môžete použiť pre vašu prevádzku alebo ich zdieľať na profiloch na sociálnych sieťach.

fb post
fb alebo instagram príspevok 01
stiahnuť
fb cover
fb cover 01
stiahnuť
fb rámik
rámik na fb profilovú fotku
použiť fotorámik

Kontakt

office@gastroaliancia.sk
Viliam Pavlovský

reštaurácia Sympl, Banská Bystrica

0908 931 405
Andrej Kasáš

komplex Ranč u Bobiho, Nový Tekov

0905 804 370
Kamila Slašťanová

gastro portál a aplikácia Menučka, Pezinok

0905 759 691
Barbora Kochlicová

Office manager

0917 537 588