Registrácia podniku
03. 08. 2021

Prvá pomoc zamestnancom, zamestnávateľom a živnostníkom v júli 2021 napokon bude poskytovaná

 • Info
titulný obrázok

V našom predchádzajúcom článku (ktorý nájdete TU) sme Vás informovali o novej podobe a rozsahu finančnej pomoci Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v podobe tzv. Prvej pomoci pre zamestnávateľov a SZČO, zasiahnutých nepriaznivou situáciou spojenou s nákazlivou chorobou COVID-19 s platnosťou od júla 2021. V súčasnosti už sú známe informácie ohľadom čerpania Prvej pomoci za mesiac júl, o ktorú je možné si požiadať v rámci augusta 2021. Preto sme sa Vám ich rozhodli priblížiť v tomto článku.

Ako bolo predpokladané, situácia s počtom nakazených sa za posledné obdobie naozaj zlepšila. Podľa oficiálnych informácií dostupných na stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky bola počas júla situácia nasledovná:

 1. V období od 01.07.2021 do 04.07.2021 (4 dni) bolo
  • 6 okresov označených oranžovou farbou (II. Stupeň ostražitosti);
  • 46 okresov označených žltou farbou (I. stupeň ostražitosti); a
  • 27 okresov označených zelenou farbou (monitoring).
 1. V období od 05.07.2021 do 11.07.2021 (7 dní)
  • 33 okresov označených žltou farbou (I. stupeň ostražitosti); a
  • 46 okresov označených zelenou farbou (monitoring).
 1. V období od 12.07.2021 do 18.07.2021 (7 dní)
  • 3 okresov označených žltou farbou (I. stupeň ostražitosti); a
  • 76 okresov označených zelenou farbou (monitoring).
 1. V období od 19.07.2021 do 25.07.2021 (7 dní)
  • 79 (všetky) okresov označených zelenou farbou (monitoring).
 1. V období od 26.07.2021 do 31.07.2021 (6 dní)
  • 79 (všetky) okresov označených zelenou farbou (monitoring).

Podľa týchto zverejnených dát boli tak počas mesiaca júl naplnené predpoklady čerpania dvoch podôb Prvej pomoci, a to fázy 1 a fázy 0. Základné pravidlo však hovorí, že sa má poskytovať tá podoba Prvej pomoci, ktorej predpoklady trvali väčšinu dní daného mesiaca. V našom prípade, a teda v období od začiatku po koniec mesiaca júl, len štyri dni napĺňali predpoklady fázy 1 a celých zvyšných dvadsaťsedem dní napĺňalo predpoklady fázy 0. Vzhľadom na uvedené by tak za mesiac júl nemali byť vyplácané žiadne finančné prostriedky prostredníctvom Prvej pomoci.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR avšak už pri stanovení pravidiel Prvej pomoci platných od júla 2021 avizovalo, že nebude potrebné sledovať situáciu počas mesiaca čo do počtu nakazených vírusom COVID-19, avšak samo vždy bude informovať o podobe Prvej pomoci, o ktorú bude možné za daný mesiac požiadať. Na stránke Prvej pomoci bola zverejnená informácia, že za júl 2021 je možné požiadať o Prvú pomoc v podobe a v rozsahu zhodnom s fázou 1. To znamená, že je možné požiadať o Prvú pomoc v nasledovnom rozsahu:

 • Opatrenie 1 – 80% hrubej mzdy zamestnanca
 • Opatrenie 2 – príspevok podľa miery poklesu tržieb
  (20-39,99% - 180 € | 40-59,99% - 300€ | 60-79,99% - 420€ | 80-100% - 540€)
 • Opatrenie 3A – 80% hrubej mzdy zamestnanca
 • Opatrenie 3B – neuplatňuje sa
 • Opatrenie 4A a 4B – podpora SZČO vo výške 210€

Skutočnosť, že je možné požiadať o Prvú pomoc aj napriek vyššie vyobrazenej priaznivej situácii vo vzťahu k počtu nakazených ochorením COVID-19, je daná pravidlom – „medzimesačný“ prechod medzi fázami môže byť maximálne o dve (2) fázy. A teda, nakoľko za jún 2021 sa uplatňovala Prvá pomoc++, ktorá je obsahovo zhodná s fázou 3 súčasnej podoby Prvej pomoci, nemôže byť aplikovaná v mesiaci júl nižšia fáza Prvej pomoci ako práve fáza 1.

Kompetentní tak možno vzali do úvahy skutočnosť, že počet nakazených vírusom COVID-19 neodzrkadľuje reálnu situáciu vo vzťahu k prevádzkovaniu gastropodnikov, či iných obdobných podnikov a zavedením tohto pravidla zabránili náhlemu výpadku finančnej pomoci v oblastiach, kde ju aj napriek nízkemu počtu nakazených stále potrebujú.

Za súčasnej situácie, a teda za čerpania Prvej pomoci v podobe fázy 1 je tak možné čerpať Prvú pomoc v podobe a rozsahu všetkých opatrení, okrem opatrenia 3B. Čo to však znamená? Čo ak som čerpal opatrenie 3B – mám nárok na čerpanie finančnej pomoci na základe iného opatrenia?

Primárne je potrebné porozumieť tomu, aké sú rozdiely medzi opatreniami 3A a 3B, ktoré sú prítomné aj napriek tomu, že vychádzajú z rovnakého základu, a to pomôcť zamestnávateľom udržať pracovné miesta. Rozdiel spočíva hlavne v oprávnených výdavkoch Prvej pomoci, pričom:

 1. OPATRENIE 3A

Predstavuje príspevok zamestnávateľovi na jeho zamestnancov, za účelom udržania pracovných miest. Avšak, príspevok smeruje len na tých zamestnancov, ktorí boli za predmetný mesiac (v našej situácii júl) na prekážke v práci na strane zamestnávateľa. Prekážkou na strane zamestnávateľa treba rozumieť takú skutočnosť, pre ktorú zamestnanec nemôže vykonávať náplň svojej práce a zároveň spočíva v určitej nepriaznivej situácii nie na strane zamestnanca – napr. porucha stroja, oneskorenie dodávky, etc. Medzi takúto prekážku zamestnávateľa patrí aj situácia, kedy zamestnávateľ nemá pre svojich zamestnancov pracovnú náplň, ktorá by im zabezpečila odpracovaný plný pracovný fond, a z toho dôvodu ich „nechá doma“ (tzv. na prekážke v práci na strane zamestnávateľa).

O finančný príspevok na základe opatrenia 3A môžu tak zamestnávatelia požiadať na všetkých tých svojich zamestnancov, ktorí v danom mesiaci ostali doma pre prekážku v práci na strane zamestnávateľa, a teda z dôvodu, že pre súčasnú situáciu nemali pre nich dostatok práce – zároveň ich ale neprepustili a dané pracovné miesto zachovali. Príspevok podľa opatrenia 3A však nie je možné poskytnúť za čas, za ktorý zamestnanec poberá dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo čerpá dovolenku.

 1. OPATRENIE 3B

Taktiež predstavuje príspevok zamestnávateľovi na jeho zamestnancov za účelom udržania pracovných pozícií. Príspevok na základe opatrenia 3B avšak môže byť využitý vo vzťahu k všetkých zamestnancom, a teda nie len tých, ktorí boli na prekážke v práci na strane zamestnávateľa ale aj tých, ktorým zamestnávateľ prácu prideľoval normálne. Príspevok podľa opatrenia 3B sa avšak neposkytuje na zamestnanca, ktorý viac ako 50% svojho mesačného pracovného času mal prekážku na strane zamestnanca (OČR, PN) alebo čerpal dovolenku.

Ak teda zamestnávateľ doposiaľ žiadal o príspevok na základe opatrenia 3B a terajšia situácia mu nedovoľuje opatrenie 3B opätovne aplikovať, môže za mesiac júl požiadať o príspevok podľa opatrenia 3A, s tým rozdielom, že žiadosť už nebude smerovať voči všetkým jeho zamestnancom, ale len vo vzťahu k zamestnancom, ktorí v mesiaci júl nemohli vykonávať svoju pracovnú náplň podľa pracovnej zmluvy pre prekážku na strane zamestnávateľa.