Registrácia podniku

Staňte sa členom 10 pre Gastro prvej
ALIANCIE SLOVENSKEJ GASTRONÓMIE!

Ak ste gastro podnikateľ, zapojte sa do gastro (r)evolúcie, zaregistrujte sa a staňte sa členom 10preGastro - Aliancia slovenskej gastronómie.

Registrovať

Snahou aliancie je vytvoriť komunitu gastra, v ktorej sa podniky vedia navzájom podporiť, poznať sa a budovať vzťahy na základe solidarity a odbornosti. Podporte naše aktivity v záujme záchrany a rozvoja gastronómie na Slovensku vaším členstvom v Aliancii Slovenskej Gastronómie (ASG). Čím viac členov bude aliancia mať, tým výraznejším hlasom môže byť v rámci rokovaní s kompetentnými orgánmi štátnej správy, v zastupovaní záujmov gastro sektora, v upozorňovaní na problémy, v navrhovaní riešení, či ich medializovaní a informovaní médií a verejnosti. Súčasťou aliancie môže byť každý majiteľ alebo konateľ za spoločnosť, ktorá prevádzkuje reštauráciu, kaviareň, bar alebo je dodávateľ gastro segmentu.

V súčasnej krízovej situácii sú pre ASG hlavné priority:

 1. zníženie DPH na stravovacie služby na 5 - 10% s cieľom priamej krátkodobej (5 % formou dočasnej zníženej sadzby) aj dlhodobej podpory (10 %)
 2. reálna a funkčná kompenzácia za zatvorenie a obmedzenie prevádzok
 3. bezpečné fungovanie gastro prevádzok a ich vrátenie do normálneho podnikateľského režimu

Účel a dlhodobé ciele a princípy činnosti ASG:

Hlavným cieľom činnosti Aliancie je podpora celospoločenskej diskusie, osvety a rozvoj odborných aktivít v oblasti gastronómie.

Aliancia najmä:

 • vytvára podmienky pre združovanie odbornej verejnosti, fyzických a právnických osôb pôsobiacich v rôznych typoch gastronomických výrobných a prevádzkových zariadení;
 • vytvára pre svojich členov príležitosti verejnej diskusie a reprezentuje svojich členov pri presadzovaní ich záujmov týkajúcich sa celého segmentu gastronómie alebo určitých jeho častí, iniciuje a zúčastňuje sa tvorby relevantnej legislatívy;
 • podporuje vzájomnú pomoc, podporu a spoluprácu svojich členov a vytvára platformu pre spoločnú komunikáciu, organizáciu vzdelávacích podujatí, propagačné aktivity a zvýšenie povedomia verejnosti o rozvojových aktivitách slovenského gastrosektora a regionálnu spoluprácu;
 • spolupracuje s obdobnými záujmovými organizáciami a združeniami najmä v rámci prípravy odborných podujatí, podpore vzdelávania a publikačnej činností / mediálnych aktivít a rozvoja gastronomických zariadení ako súčastí cestovného ruchu;
 • podporuje tradíciu a kultúru slovenskej gastronómie ako aj rozvoj moderných trendov v stravovaní, predovšetkým v oblasti racionálnej výživy, lokálnej produkcie potravín, pestovania potravín udržateľným spôsobom a podporuje prepojenie prvovýroby potravín a ekologických spôsobov ochrany prírody pri vykonávaní poľnohospodárskych aktivít;
 • podporuje environmentálne projekty a ekologické formy výroby a poskytovania služieb v oblasti stravovania;
 • spolupracuje so zahraničnými organizáciami a reprezentuje svojich členov na medzinárodných fórach;
 • zabezpečuje poradenský servis, legislatívny monitoring a iné bezplatné služby pre svojich členov za účelom zvýšenia kvality podnikateľského prostredia.

(Pozrite si celé znenie stanov ASG.)

Našim podporovateľom chceme prinášať nie len komunikačnú silu, ale aj odbornú pomoc a vzdelávacie aktivity.

Čo získate, ak sa stanete členom ASG:

 • prístup k aktuálnym informáciám, ktoré sa týkajú gastro podnikania vrátane dotknutej legislatívy (web - uzavretá členská zóna, newsletter, uzavretá FB skupina)
 • odborné poradenstvo a konzultácie zamerané na špecifické potreby gastro podnikov
 • prístup do uzavretej facebookovej skupiny ASG, ktorej cieľom bude vytvoriť diskusnú skupinu na rôzne témy ako aj pre formovanie návrhov komunikovaných predstaviteľmi ASG v rámci ďalšieho legislatívneho procesu vláde SR, dotknutým ministerstvám či samospráve
 • možnosť zúčastňovať sa na vzdelávacích podujatiach, napr. seminároch, workshopoch a konferenciách na rôzne témy týkajúce sa praktických otázok podnikania, marketingu, managementu či personálneho rozvoja a iné
 • do budúcna vytvorenie kongresu ASG za účasti predstaviteľov štátu a samospráv s cieľom prezentovať aktuálne problémy slovenského gastro sektora ako aj nové trendy v oblasti gastronómie a podnikania v gastre
 • transparentný monitoring financií a nakladania so zdrojmi ASG
 • ďalšie služby a benefity podľa aktuálnych potrieb členov ASG

Pridajte sa k nám aj vy a pomôžte nám bojovať za lepšie gastro na Slovensku. Do konca júla 2021 budeme všetkých prihlásených registrovať bezplatne.

Členské ASG od augusta 2021

 • zaregistrujte sa u nás (vyplnením formuláru nižšie) a následne uhraďte členské (aktuálne v sume 50 €) na náš účet v TatraBanke: SK08 1100 0000 0029 4411 2738. Variabilný symbol uveďte vaše IČO.
 • ak máte viac prevádzok pod jednou spoločnosťou, stačí členské uhradiť 1 x na spoločnosť.
 • po uhradení členského poplatku sa stanete riadnym členom ASG, bude vám sprístupnená členská zóna na webstránke ASG - www.gastroaliancia.sk a pridáme vás aj do facebookovej skupiny ASG.
 • Suma členského príspevku: za obdobie od augusta 2021 do decembra 2021: 50 € (následne bude od januára ročné členské na rok 2022 za 120 € alebo polročné za 60 €)

Po registrácii sa prosím pridajte aj do našej uzavretej facebook skupiny pre členov Aliancie Slovenskej Gastronómie. Po overení s menom resp. stránkou z registrácie vám členstvo v skupine schválime.

Dobrovoľný príspevok na podporu ASG

Ak by ste našu prácu chceli podporiť dobrovoľným príspevkom skôr, resp mimo členského príspevku, budeme vám veľmi vďační. Môžete tak urobiť príspevkom v ľubovoľnej výške na náš účet v TatraBanke: SK08 1100 0000 0029 4411 2738. Ďakujeme za vašu podporu.

Ak máte záujem o nadštandardnú spoluprácu, záujem stať sa partnerom, spolupracovníkom alebo nás podporiť inou formou, budeme radi ak nás budete kontaktovať na office@gastroaliancia.sk.

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

Aliancia slovenskej gastronómie

Viliam Pavlovský
Andrej Kasáš
Kamila Slašťanová
Július Činčala
Eva Nemšáková
Registrujte sa

Kontaktná osoba (oprávnená konať v mene spoločnosti):
Prevádzka
Facebook profily, ktoré máte záujem pridať ako členov v uzavretej facebook skupine 10preGastro